Privacy beleid

WAARBORGEN PRIVACY EN INFORMATIEBEVEILIGING

Privacyverklaring Experto Consulting BV.

Experto Consulting BV is het bureau dat zich met haar dienstverlening richt op advies, bemiddeling en learning & development. Wij begeleiden en ondersteunen opdrachtgevers uit alle sectoren van de economie succesvol met hun personele vraagstukken. Vanuit haar expertise in klantenbegeleiding heeft Experto Consulting BV te maken met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) om privacy van opdrachtgevers, partners en medewerkers te beschermen.

Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Experto Consulting BV.
Boudewijn Onderwaterlaan 1
3356 GG Papendrecht
085-1307943

0640667135

0652032864

info@expertoconsulting.nl

Verwerken van uw persoonsgegevens

Om gebruik te kunnen maken van de diensten van Experto Consulting BV dienen opdrachtgevers en partners de voor de werkzaamheden van Experto Consulting BV benodigde persoonsgegevens te verstrekken. Onder verstrekken wordt begrepen het bekendmaken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens. De persoonsgegevens die door Experto Consulting BV in overeenstemming met de wet op zorgvuldige wijze worden verwerkt, afkomstig van de partners en/of opdrachtgevers of medewerkers van

Experto Consulting BV betreffen:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bankrekeningnummer
 • (Rechts) persoonlijke gegevens opdrachtgever
 • Gegevens die verband houden met de diensten van Experto Consulting BV, gespreksverslagen & evaluatieverslagen, data van afspraken, curriculum vitae, etc.

Doeleinden en grondslagen

Experto Consulting BV verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Beheer van het klantenbestand en partners
 • Het verrichten van administratieve handelingen
 • Verbetering van de dienstverlening
 • Facturering
 • Marketing

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Verstrekking aan derden

Experto Consulting BV. kan in het kader van haar dienstverlening uw persoonsgegevens met derden uitwisselen, als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met derden die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt. De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt zoals Google Analytics, LinkedIn en Facebook in het contact met u. Deze partijen houden zich aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten.

Uw rechten

U heeft het recht om ons een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kunt u ons verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar: Edwin Romijn, CEO Experto Consulting BV.

Papendrecht, Versie juni 2019.